Voorstel, offerte, overeenkomst en/of dienst

 1. De voorwaarden zijn op toepassing van op alle voorstellen, offertes, overeenkomsten en diensten van Smaakmakers Events. Tenzij van deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. Voorstellen, offertes en overeenkomsten zijn vrijblijvend en kennen een geldigheidsduur van 3 weken na datum van uitgifte. Bij het uitbrengen van een nieuw voorstel, offerte of overeenkomst vervalt de eerdere versie.
 3. Voor het realiseren van een goede uitvoer heeft Smaakmakers het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 4. Opdrachtgever is verplicht te alle tijde alle redelijke medewerking te verlenen teneinde Smaakmakers in staat te stellen om haar verplichtingen n.a.v. een voorstel, offerte, overeenkomst of dienst na te komen. 
 5. Afbeeldingen en specificaties aangeboden door Smaakmakers zijn vrijblijvend en hebben slechts tot doel om een algemene indruk te maken van de geboden dienst. 
 6. Voorstellen, offertes en overeenkomsten komen tot stand na ondertekening.
 7. Verplaatsen van het evenement is, in overleg, mogelijk. Indien er al kosten zijn gemaakt of kosten vanuit derden zijn, dient dit vergoed te worden door de klant. 
 8. Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren. Opdrachtgever dient dan de navolgende kosten aan Opdrachtnemer te voldoen, in geval van annulering: 
  a) in de periode tot 9 maanden voor het aanvangsmoment, 30% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
  b) in de periode liggend tussen 9 en 6 maanden voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
  c) in de periode liggend tussen 6 en 3 maanden voor het aanvangsmoment, 65% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
  d) in de periode liggend tussen 3 en 2 maanden voor het aanvangsmoment, 75% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
  e) in de periode liggend tussen 2 en 1 maanden voor het aanvangsmoment, 85% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) en
  f) in de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt). De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen mutaties.
  8.1. Indien op het moment van annulering de schade van Opdrachtnemer hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in artikel 8 in deze algemene voorwaarden, dan dient Opdrachtgever dit hogere bedrag aan Opdrachtnemer te vergoeden.
 9. Offertes en overeenkomsten kunnen niet zonder schriftelijke toestemming van Smaakmakers gewijzigd worden. Ingeval een wijziging leidt tot een prijswijziging zullen de prijswijziging en eventuele uren doorbelast worden. 
 10.  Tenzij anders overeengekomen dient het 75% van het totaalbedrag bij het bevestigen van de opdracht als aanbetaling op de rekening van Smaakmakers Events te staan. Na projectdatum sturen we één totaalfactuur. Deze is inclusief BTW. 

Verplichting opdrachtgevers

 1. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de deelnemers aan de volgende voorwaarden voldoen:
  > deelnemers volgen instructies op van de begeleiding van Smaakmakers Events, of ingehuurde derden, wordt direct opgevolgd
  > deelnemers gaan zorgvuldig om met materialen en gebruiken deze waarvoor deze bestemd zijn
  > deelnemers gedragen zich respectvol
  > deelnemers zijn eerlijk over het bezitten van de juiste leeftijd of een attribuut als het rijbewijs om te mogen deelnemen aan een activiteit.
  > deelnemers, en dus opdrachtgever, zijn verantwoordelijk voor gemaakte schade door onbehoorlijk gedrag, bepaald door begeleiding van Smaakmakers events
  > deelnemers die voorafgaand aan het evenement alcohol en of drugs gebruikt hebben, vallen onder verantwoording van de opdrachtgever. 
 2. Deelnemers die tijdens het evenement hinder of last opleveren kunnen door de begeleiding van Smaakmakers Events worden uitgesloten van deelname, zonder dat hier een restitutie tegenover staat. 
 3. Alle kosten die voortvloeien uit deelnemers die hinder of last opleveren, dan wel afkomstig uit alcohol en/of drugsgebruik, vallen voor rekening van de opdrachtgevers, dan wel deelnemer(s). 
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk om te voorzien in een adequate aansprakelijkheid verzekering ten behoeve van deelname aan het evenement. 
 5. Opdrachtgever is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor alle deelnemers.